审稿专家名单

  《上海口腔医学》审稿专家名单
 • List of Peer Reviewers for Shanghai Journal of Stomatology


  Section 1 Oral and Maxillofacial Surgery(专栏1 口腔颌面外科学)

  General Oral and Maxillofacial Surgery(普通口腔外科)

  HU Qin-gang(胡勤刚), LI Xin-ming(李新明), MA Guo-wu(马国武), SONG Meng(宋萌), ZHOU Changlong(周昌龙), ZHOU Jian(周健), ZHOU Nuo(周诺)

  Dentoalveolar Surgery(牙及牙槽外科)

  JIANG Xiao-zhong(姜晓钟), ZHANG Ying(张瑛)

  Anesthesia and Anabiosis(麻醉与复苏)

  JIANG Hong(姜虹), WANG Xiang-rui(王祥瑞), XU Hui(徐辉), YU Wei-feng(俞卫锋), ZHANG Li(张丽)

  Dental Implantology(口腔种植学)

  CHENG Hong(程竑), GONG Ping(宫萍), HUANG Yuan-liang(黄远亮), LAI Hong-chang(赖红昌), LI De-hua(李德华), LIU Bao-lin(刘宝林), WANG Hui-ming(王惠明), WANG Xing(王兴), WNAG Zuo-lin(王佐林), XU Xin(徐欣), ZHANG Bin(张斌),  ZHAO Shi-fang(赵士芳), ZOU De-rong(邹德荣)

  Orthognathic Surgery and OSAHS(正颌外科、OSAHS)

  AI Wei-jian(艾伟健), LU Xiao-feng(卢晓峰), SHANG Wei(尚伟), SHEN Guo-fang(沈国芳),  WANG Xing(王兴), WANG Xu-dong(王旭东), YI Biao(伊彪)

  Traumatology(创伤外科)

  HE Dong-mei(何冬梅), LI Zu-bing(李祖兵), LIU Yan-pu(刘彦普), TIAN Wei-dong(田卫东), XU Bing(徐兵), ZHANG Yi(张益)

  Medical Oncology and Tumour Biology(口腔颌面肿瘤基础与化、放疗)

  Cun-Yu Wang, Song-tao Shi, CHEN Wan-tao(陈万涛), GUO Wei(郭伟), HUANG Hong-zhang(黄洪章), LI Sheng-lin(李盛林), SHANG Zheng-jun(尚正军), SUN Mo-yi(孙沫逸), TU Wen-yong(涂文勇), WU Jun-zheng(吴军正), YU Guang-yan(俞光岩), ZHANG Ping(张萍)

  Clinical Oncology(口腔颌面部肿瘤临床)

  BU Rong-fa(步荣发), HE Yue(何悦), HUANG Hong-zhang(黄洪章), LEI De-lin(雷德林), LI Long-jiang(李龙江), LIAO Gui-qing(廖贵清), QIU Wei-liu(邱蔚六), SUN Mo-yi(孙沫逸), YANG Wen-jun(杨雯珺), ZHANG Bin(张彬), ZHANG Chen-ping(张陈平), ZHANG Zhi-yuan(张志愿), ZHAO Yi-fang(赵怡芳)

  Vascular Anomalies(脉管性疾病)

  CHEN Chuan-jun(陈传俊), FAN Xin-dong(范新东), LIN Xiao-xi(林晓曦), YANG Hong-yu(杨宏宇), YE Dong-xia(叶冬霞), ZHANG Zhi-yuan(张志愿), ZHAO Yi-fang(赵怡芳), ZHENG Jia-wei(郑家伟), ZHOU Guo-yu(周国瑜)

  Tissue Engineering & Reconstruction(组织工程与修复重建)

  Stephen E. Feinberg, CAI Zhi-gang(蔡志刚), JIAN Xin-chun(翦新春), JIANG Xin-quan(蒋欣泉), JIN Yan(金岩), MAO Chi(毛驰), MAO Tian-qiu(毛天球), SUN Jian(孙坚), TIAN Wei-dong(田卫东), WEI Feng-cai(魏奉才), ZHANG Chen-ping(张陈平), ZHENG Li-wu (郑立武), ZOU Duo-hong(邹多宏)

  Salivary Gland Diseases(唾液腺疾病)

  LI Long-jiang(李龙江), WANG Song-ling(王松灵), YU Chuang-qi(俞创奇), YU Guang-yan(俞光岩)

  TMJ Disorders(颞下颌关节疾病)

  GU Zhi-yuan(谷志远), LONG Xing(龙星), MA Xu-chen(马绪臣),  WANG Mei-qing(王美青), YANG Chi(杨驰), ZHANG Shan-yong(张善勇)

  Nerve Disorders(神经疾病)

  CAI Zhi-gang(蔡志刚), JIANG Xiao-zhong(姜晓钟), LI Jin-rong(李金荣), SUN Jian(孙坚), ZHANG Wei-jie(张伟杰)

  Cleft Lip & Palate and Speech Pathology(唇腭裂与语音病理学)

  MA Lian(马莲), SHI Bing(石冰), WANG Guo-min(王国民), ZHENG Qian(郑谦)

  Oral Radiology(口腔影像学诊断)

  FAN Xin-dong(范新东), YU Qiang(余强), ZHANG Zu-yan(张祖燕), ZHAO Yan-ping(赵燕平)

  Section 2 Oral Medicine(专栏2 口腔内科学)

  Endodontics and Oral Microbiology(牙体牙髓病、口腔微生物学)

  Lakshman P. Samaranayake, BIAN Zhuan(边专), FAN Ming-wen(樊明文), HUANG Zheng-wei(黄正蔚), LI Shu(李纾), LIANG Jing-ping(梁景平), LING Jun-qi(凌均棨), LIU Jian-guo(刘建国), LIU Zheng(刘正), NIU Zhong-ying(牛忠英), SONG Wei-jian(宋卫健), WANG Qing(王青), WEI Xi(韦曦), YUE Lin(岳林), ZHAO Shou-liang(赵守亮), ZHOU Xue-dong(周学东), ZHU Ya-qin(朱亚琴)

  Oral Mucosal Diseases(口腔黏膜病)

  L. Lee Chou, CHEN Qian-ming(陈谦明), SUN Zheng(孙正), TANG Guo-yao(唐国瑶), ZHOU Zeng-tong(周曾同)

  Periodontics(牙周病)

  CHEN Dong(陈栋), CHEN Fa-ming(陈发明), LIN Xiao-ping(林晓萍), MENG Huan-xin(孟焕新), OUYANG Xiang-ying(欧阳翔英), SHU Rong(束蓉), SONG Zhong-chen(宋忠臣), SUN Qin-feng(孙钦峰), YAN Fu-hua(闫福华), YANG Pi-shan(杨丕山)

  Section 3 Prosthodontics(专栏3 口腔修复学)

  FU Yuan-fei(傅远飞), GUO Tian-wen(郭天文), LIU Hong-chen(刘洪臣), LOU Ya-li(娄雅俐), MA Xuan-xiang(马轩祥), WANG Yi-ning(王贻宁), XU Kan(徐侃), ZHANG Fu-qiang(张富强), ZHANG Xiu-yin(张修银), ZHANG Zhen-ting(张振庭), ZHAO Yi-min(赵铱民), ZHU Hong-shui(朱洪水)

  Section 4 Orthodontics(专栏4 口腔正畸学)

  Hideo Tashiro, Ren Yi-jin, Urban Hagg, GAO Mei-qin(高美琴), LIU Hong-hu(刘泓虎), LIU Yue-hua(刘月华), QIAN Yu-fen(钱玉芬), SHEN Gang(沈刚), TANG Guo-hua(唐国华), WANG Lin(王林), ZENG Xiang-long(曾祥龙), ZHANG Ding(张丁), ZHANG Jun(张君)

  Section 5 Oral Pathology(专栏5 口腔病理学)

  Jake Chen, Tanaka Akio, CHEN Xin-ming(陈新明), GAO Yan(高岩), HU Ji-an(胡济安), JIN Yan(金岩), LI Jiang(李江), LI Tie-jun(李铁军), SUN Hong-chen(孙宏晨), ZHONG Ming(钟鸣)

  Section 6 Oral Anatomy and Physiology(专栏6 口腔解剖生理学)

  Fumihiko Suwa, CHEN Chuan-jun(陈传俊), GUO Lian(郭莲), XU Yuan-jin(徐袁瑾)

  Section 7, Dental Materials(专栏7 口腔材料学)

  Yiming Li, CHEN De-min(陈德敏), SUN Jiao(孙皎), ZHANG Yu-mei(张玉梅), ZHANG Zhen-ting(张振庭)

  Section 8 Pediatric Dentistry(专栏8 儿童口腔疾病)

  GE Li-hong(葛立宏), LIU Jian-guo(刘建国), WANG Jun(汪俊), ZHAO Yu-mei(赵玉梅)

  Section 9 Preventive Dentistry(专栏9 口腔预防医学)

  FENG Xi-ping(冯希平), HU De-yu(胡德渝), LIU Jian-guo(刘建国), TAI Bao-jun(台保军), YE Wei(叶玮)

  Section 10 Dental Nursing(专栏10 口腔护理)

  LI Xiu-e(李秀娥)

  Section 11 Systemic Review(专栏11 系统评价)

  QU Xin-hua(曲新华)

  Section 12, Dental Education(专栏12 口腔医学教育)

  GUO Chuan-bin(郭传瑸)

  *按姓名汉语拼音顺序排列(Listed alphabetically)

 • 发布日期:2018-06-14 浏览: 3846